Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Deze algemene voorwaarden zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar. Daar waar de vertaalde algemene voorwaarden van de Nederlandse afwijken, zijn de Nederlandstalige algemene voorwaarden leidend.

Artikel 1: Definities
1.1. IsLive.com BV: De besloten vennootschap IsLive.com BV; gevestigd en kantoorhoudende aan de Amstelplein 62, 1096 BC Amsterdam, www.islivebv.nl, info@islivebv.nl, Tel. +31 20-7051303, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 50227505, BTW:NL 822629847.B01, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "IsLive.com BV".
1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door IsLive.com BV geleverde diensten of producten.

1.5. Member database: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door IsLive.com BV BV aangewezen gebruikers.

1.6. Performer: Een menselijke gebruiker die, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via de website.

1.7. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en performer beelden.

1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen IsLive.com BV en de Gebruiker.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van IsLive.com BV

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website
3.1. Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.
3.2. Gebruik van de Website en diensten aangeboden worden via de Website staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

3.4. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer IsLive.com BV vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan IsLive.com BV het account beëindigen of opschorten.

3.5. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker IsLive.com BV direct op de hoogte brengen.

3.6. IsLive.com BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal IsLive.com BV direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1. IsLive.com BV spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
4.2. Gebruiker kan IsLive.com BV op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van IsLive.com BV.

Artikel 5: Content 5.1. IsLive.com BV is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content met uitzondering van de performer beelden.
5.2. De performer is onafhankelijke en maakt gebruik van de Website om diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.

5.3. IsLive.com BV is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. IsLive.com BV heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer zal gebruiker IsLive.com BV direct op de hoogte brengen. IsLive.com BV zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.

5.4. IsLive.com BV gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik
6.1. IsLive.com BV besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website.
6.2. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van IsLive.com BV. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die IsLive.com BV noodzakelijk acht.

6.3. IsLive.com BV besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van IsLive.com BV om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen
7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door IsLive.com BV serieus in behandeling worden genomen.
7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij IsLive.com BV kenbaar te maken.

7.3. IsLive.com BV zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. IsLive.com BV zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 8: Intellectuele eigendommen
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij IsLive.com BV of diens licentiegevers.
8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van IsLive.com BV worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan IsLive.com BV of haar licentiegevers.

8.3. Voor zover performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan IsLive.com BV toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan IsLive.com BV en vrijwaren IsLive.com BV derhalve van aanspraken van derden. IsLive.com BV is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

8.4. Mocht IsLive.com BV op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft IsLive.com BV het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden
9.1. IsLive.com BV heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.
9.2. IsLive.com BV wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen
10.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
10.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Ga terug

Leeftijd

18 - 20 jaar 20 - 30 jaar 30 - 40 jaar 40 - 50 jaar 50 - 60 jaar 60 - 99 jaar

Selecteer webcamseks op Voorkeur

Bisexueel
Hetero
Vrouw

Selecteer webcamseks op Taal

België
Colombia
Duitsland
Frankrijk
India
Italië
Jamaica
Nederland
Oekraïne
Rusland
Slovenië
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk

Tags

Ass webcams Babe webcams Bdsm webcams Biseksueel webcams Borsten webcams Blonde webcams Dun webcams Exclusieve webcams Fantasie webcams Fetisj webcams Sm webcams Interactieve webcams Speeltjes webcams Dominant webcams Seksslaaf webcams Hete webcams Stoute webcams Lieve webcams